روش های تمیز كردن نما

روش های تمیز كردن نمای ساختمان

خلاصه مقاله : از مهمترین عواملی که موجب آلودگی نما می شوند و نکاتی مهم در تميز كاری نمای ساختمان.
کد مقاله : ۶   |  تاریخ مقاله : 1393/10/12   |  نوع مقاله : علمی

برخی عوامل آلودگی نما و نکاتی مهم در تميز كاری نمای ساختمان.

مهمترین عواملی که موجب آلودگی نما می شوند و نکاتی مهم در تميز كاری نمای ساختمان ها كه اهم آن در زیر شرح داده می شود :
۱- به طور مسلم، در مواقع بنايی روی سطوح ديوارهای آجری، سنگهای نما، اندودهای سيمانی و اندودهای شيميايی ملات پاشيده می شود كه قبل از سكنی گزيدن در ساختمان بايد اين ملات ها از سطح نما گرفته شود.
۲- شوره سفيد رنگ در آجرهايی ديده می شود كه در اثر مكش آب و يا جذب رطوبت، نمك های موجود در گل پخته را به شكل كپك بر سطح آجر كاری ساختمان نمايان می سازند، ابتدا به علت ناچيز بودن آن را جارو می زنيم. چنانچه شوره زياد باشد، آن را چند بار با آب و جارو می شوييم. اگر با شستن برطرف نشد، با اسيد رقيق و برس سيمی، شوره های حاصله را از نما پاك می كنيم.
۳- در شهرهای بزرگ صنعتی، سطوح تمامی بناهايی كه در كنار كارخانه ها قرار دارند، ممكن است دوده بگيرد. چنانچه دوده چرب نباشد، با جارو و گردگيری می توان آن را تميز كرد. اما اگر دوده چرب باشد، به نسبت غلظت چربی آن از اسيدهای رقيق تا غليظ استفاده می كنيم كه پس از مصرف ، فورا بايد سطح نما را با آب بشوييم. قابل توجه اينكه استفاده از اسيد غليظ بايد به اندازه ای باشد كه سطح آجركاری و يا سنگهای آهكی دچار فرسودگی و خوردگی نشود.
۴- زنگ فلزات مانند آهن و مس بر سطح نما اثرات ناهنجاری می گذارد.
۵- رشد خزه ها نيز بر ديوار نما اشكالاتی ايجاد می كند و بايد زدوده شوند؛ زيرا ريشه های فرعی در بند آجركاری كه ملات خاكی دارد، اثر می كند و باعث لقی و جا به جايی آجرها می شود. همچنين حشرات و باكتريها لابه لای شاخه ها و برگهای خزه ها لانه می كنند و زندگی انسان را دچار مخاطره می سازند.
۶- شوره بر اثر رطوبت موضعی مانند تركيدگی لوله در خاك و ديوار پيش می آيد و نما را نا زيبا می سازد كه رفع نقايص آن را در بالا شرح دادیم.
۷- پاشيدگی قير يا آسفالت در سطح ديوار و نما به هنگام كار كه نحوه برطرف كردن آن ذكر خواهد شد.
۸- رنگ های روغنی مانند نقاشي ها و شعار نويسی ديواری.
۹- دوده قهوه ای و سياه كه از دودكش بخاری ها بوجود می آيد.
۱۰ – نماهای رنگ آميزی شده كه بر اثر مرور زمان، لكه لكه و يا بی رنگ می شوند و در اين حالت، بايد دوباره رنگ آميزی شوند.
در ادامه به طور كامل روش تمیز كردن موارد ذكر شده را توضيح خواهیم داد.

روش های تمیز كردن آلودگی های نمای ساختمان :

۱-   زمانی كه جرم روی نما ناچيز و سطحی است، می توانيم روی آن آب بپاشيم و هنگام حركت آب از بالا به طرف پايين، با سنباده غير سيمی يا مويی و در مواردی سنگ ساب دستی سطح را سايش دهيم. سپس با آب گرفتن جرم ها، نما را تميز كنيم.
۲-   اگر جرم روی نما زياد باشد، يا نما به رنگ روغنی آغشته باشد و يا مورد ديوار نويسی واقع شده باشد، برای تميز كردن آن، از روش تميز كردن مكانيكی و وزش ماسه ای با فشار دستگاه استفاده می كنيم. در اين روش، بايد فشار ماسه ای به حدی باشد كه نما دچار خلل و فرج های ريز نكند. معمولا اين روش برای نماهايی مفيد است كه مصالح سخت دارند ؛
مانند سنگ كاری های تزئينی.
در اين دستگاه، چهار نوع شلنگ با قطرهای مختلف وجود دارد كه از آنها برای زدودن جرم استفاده می شود. لازم به ذكر است كه نوع ماسه های به كار رفته در اين عمل بايد غير سيليسی باشد تا برای كارگران زيان آور نباشد و همين طور غبارهايی را كه از ماسه به وجود می آيد، پس از پايان كار با آب می شوييم و تميز می كنيم.
بديهی است كه پاشيدن آب ممكن است از درزها به قسمتهای داخلی ساختمان اثر كند. در آخر نيز توجه گردد كه برس های مكانيكی كه با چرخش و حركت دورانی سطح را تميز می كنند بايد با دقت انجام شوند تا اولا امواجی در سطح نما به وجود نيايد و ثانيا گرد و غبار حاصله برای كارگران زيان آور نباشد.

تميز كردن نما با مواد شيميايی :

برخی از مواد شيميايی و نمك ها می توانند در نما های سنگی، آجری و نما با مصالح ديگر، خسارت كلی وارد آورند و باعث تخريب آنها و يا به وجود آمدن لكه و حفره هايی در سطوح شوند كه از میان آنها به موارد زير می پردازیم :
۱-   اسيد رقيق فلوئیدریک :
اين اسيد را به مقدار ۱۰% با آب مخلوط می كنيم و با قلمو يا فرچه بر سطحی كه قبلا با آب خيس شده است، می ماليم، سپس با برس چرمی سايش می دهيم و بلافاصله با آب می شوييم.
۲-   اسيد فسفريك :
برای پاك كردن زنگ آهن، محلول اسيد فوق را با سمپاش و يا برس به سطحی كه قبلا خيس كرده ايم، می زنيم و با برس نرم ديگری بر محل آن می كشيم و بلافاصله آن را با آب شستشو می دهيم. اين اسيدها سطح شيشه را می خورند و دچار يخ زدگی می كنند. به اين ترتيب، جلای سنگ های نما در كنار پنجره و يا نماسازی رو كار از بين می رود.
در ضمن، تخته های زير پايی را فاسد و در بعضی موارد سوراخ می كنند. پاشيدن شدن اسيد مذكور بر دست و بدن سبب سوختگی شديد می شود.
۳-   تمیز كردن بوسيله بخار آب :
با دستگاه، آب گرم و بخار را بر سطح كار می پاشيم. برخی از موارد سطح نما در بخار آب حل و شسته می شود ؛
اما استفاده از اين روش از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نيست. در آخر نيز نكته ای را يادآوری می كنیم كه قبل از استفاده از مواد شيميايی جهت تميز كردن كل نما، سطح كوچكی را به طور آزمايشی تميز می كنيم و پس از اطمينان از اينكه اشكالی پيش نخواهد آمد، نما را پاك خواهيم كرد. در مواردی، استفاده از آب تنها، سبب انتقال نمك ها از دل كار بر سطح كار می شود كه در اين صورت، سطح كار دائم شوره می زند.

روش های تمیز كردن دوده از نما با شستشو :

۱-   لكه هايی را كه از دوده بخاری حاصل می شود، می توان با آب گرم و مواد كف كننده، به ويژه صابون شست.
۲-   چنانچه دوده چرب باشد، با دو تا سه بار شستشو با آب و صابون، تميز می شود.
۳-   چنانچه دوده بسيار چرب باشد، می توان از گل " مهل" يا " تالك" و يا " تری كلروراتيلن" خميری تهيه كرد و بر سطح لكه گذاشت و پس از خشك شدن، سطح مذكور را با برس تراشيد و چربی غليظ را از آن گرفت. بايد دقت شود كه اين عمل در هوای آزاد انجام شود تا خطر تنفسی برای كارگران پيش نيايد.
لازم به ذكر است كه گرفتگی در دودكش های داخلی مانند آبگرمكن و بخاری به علت سطوح غير صيقلی آنهاست. دود در خلل و فرج های آنها و به ويژه در لوله های سيمانی نشست و پس از مدتی دودكش را مسدود می كند. معمولا از پشت بام، سنگ كيلو را با طنابی محكم به درون سوراخ دودكش می بنديم و بعد بالا و پايين می كشيم. با اين عمل، دوده ها از سوراخ آن بيرون می ريزد. اگر پارچه زبری نيز اطراف وزنه ببنديم، جداره دودكش به مراتب بهتر پاك می شود. در بازار ايران نيز وسيله موجود می باشد كه مجموعه ای از فنرها و وزنه است كه برای تميز كردن دودكش ها مورد استفاده قرار می گيرد.

روش های تمیز كردن اثرات قير و قطران از روی نمای ساختمان :

۱-   لكه های قير و قطران را می توان تراشيد و اثرات باقی مانده آن را با خميری كه از تركيب " تالك" و يا " گل مهل" حلالی همچون " تولوئن " و يا " تری كلروراتيلن " و يا " جوهرهای معدنی" به دست می آيد، پاك نمود. پس از خشك شدن خمير، آن را با برس از سطح نما می تراشيم. به طور مسلم، چون اين مواد شيميايی است، كاركردن با آنها با احتياط و دقت لازم انجام شود.
۲-   هنگام صبح كه هوا خنك است، با احتياط كامل می توان با ضربه نوك كاردك، قير را از سطح كار تراشيد.
۳-   می توانيم پارافين را روی محلی كه قير به صورت مذاب و لكه بر سطح آجركاری نشسته است، بكشيم و لكه ها را پاك كنيم.
۴-   لوله بخاری هايی كه گالوانيزه نيستند، در اثر آب باران و برف، زنگ آبه قهوه ای رنگی در سطح نما ايجاد می كنند كه با آغشته سازی محل به محلول پارافين، لكه ها از بين خواهند رفت.
۵-   اثرات موجود از لكه های قهوه ای منگنز را نيز با يك واحد "پراكسيد هيدروژن " و يك واحد "اسيد استيك" كه در چهار واحد آب حل می كنيم، می توانيم از بين ببريم.
۶- در تماس چربی های مرطوب با نما، رنگ های خاكستری و قهوه ای كه از صمغ چوب و يا مازوت خارج می شود، بر سطح نما اثر می كند. برای پاك كردن آنها، محلول اسيد " اكروليك " را در چهار واحد آب گرم و داغ حل می كنيم. سطح رنگی را با محلول به دست آمده آغشته می كنيم و با مالش برس سيمی، رنگ ها را از بين مي بريم.

در پایان مجدداً يادآوری می كنیم كه چون مواد مصرفی، شيميايی هستند بايد اين كارها را با وسايل كامل ايمنی و توجه خاص به اصول صحيح انجام داد.